Ciekawa propozycja i jednocześnie zachęta do wędrówek po Beskidzie Wyspowym – odznaka Korona Beskidu Wyspowego “Beskidzkie Wyspy” dla zdobywcy 40 szczytów regionu. Odznaka została ustanowiona przez COTG PTTK i Forum Gmin Beskidu Wyspowego 15 maja 2020 r. Zalicza się do niej szczyty zdobywane od 1.08.2020 r. Okres zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Zasady zdobywania odznaki ujęte są w regulaminie – jego treść znajduje się poniżej.

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI Korona Beskidu Wyspowego “Beskidzkie Wyspy”

1. Adamczykowa 612 m npm
2. Białowodzka Góra 616 m npm
3. Chełm 789 m npm
4. Cichoń 926 m npm
5. Ciecień 830 m npm
6. Czarny Dział 673 m npm
7. Ćwilin 1072 m npm
8. Grodzisko 618 m npm
9. Jasień 1063 m npm
10. Jaworz 918 m npm
11. Kamionna 801 m npm
12. Korab 727 m npm
13. Kostrza 720 m npm
14. Krzystonów 1013 m npm
15. Księża Góra 643 m npm
16. Kuklacz 701 m npm
17. Kutrzyca 1053 m npm
18. Lubogoszcz 967 m npm
19. Lubomir 902 m npm
20. Luboń Wielki 1023 m npm
21. Łopień 960 m npm
22. Łopusze Wschodnie 601 m npm
23. Łyżka 802 m npm
24. Miejska Góra 716 m npm
25. Modyń 1029 m npm
26. Mogielica 1170 m npm
27. Ogorzała 805 m npm
28. Ostra (k/Starej Wsi) 925 m npm
29. Ostra (k/Wilczyc) 780 m npm
30. Patryja 763 m npm
31. Potaczkowa 745 m npm
32. Sałasz 905 m npm
33. Skiełek 749 m npm
34. Szczebel 976 m npm
35. Śnieżnica 1007 m npm
36. Urbania Góra 673 m npm
37. Worecznik 559 m npm
38. Wsołowa 624 m npm
39. Zembolowa 858 m npm
40. Zęzów 695 m npm
Korona Beskidu Wyspowego

REGULAMIN ODZNAKI Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

§ 1
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.
§ 2
Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.
§ 3
Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” jest odznaką jednostopniową.
§ 4
Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” uzyskuje się poprzez zdobycie 40 szczytów leżących w granicach gmin tworzących Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.
§ 5
Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r.
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.
§ 6
Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktuanle przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.
§ 7
Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „Beskidzkie Wyspy” Beskidu Wyspowego.
§ 8
Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR , które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawić do potwierdzenia na telefonie lub przesłać e-mailem.
§ 9
Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK
w Krakowie. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
§ 10
Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.
Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid Wyspowy.
§ 11
Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania odznaki „Beskidzkie Wyspy” za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
§ 12
Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.
Uwaga : do skanowania kodów QR można używać dowolnej aplikacji , po skanowaniu kodu QR na tabliczce ze szczytem pokaże się info o szczycie i Beskidzie Wyspowym, natomiast w historii skanu będzie uwidoczniony szczyt i data . Do weryfikacji do COTG PTTK w Krakowie należy przesłać książeczkę GOT PTTK z opisanymi trasami , zdjęcia ze słupkami można wkleić do książeczki/ przy okazji będzie pamiątka na lata/, zdjęcia i skany kodów QR można również przesłać e-mailem.