REGULAMIN  I POLITYKA PRYWATNOŚCI
PORTALU INTERNETOWEGO
“Góry dla Ciebie”

Tekst jednolity z dnia 23-06-2020
Polityka Prywatności uwzględnia przepisy RODO

      

DEFINICJE

Portal, Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest to serwis informacyjny zawierający różnorodne funkcje internetowe, dostępny za pośrednictwem sieci Internet w domenie internetowej www.gorydlaciebie.pl , który jest własnością „e-Trinus” Jerzy Macioł.

Administrator – „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tuchowskiej 106 ; 30-698 Kraków

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu

Usługodawca, Sprzedawca – podmiot „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie

Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu serwisy internetowe udostępnione Użytkownikom w domenie www.gorydlaciebie.pl  oraz w poszczególnych subdomenach

Sklep – prowadzony przez e-Trinus sklep internetowy, dostępny pod internetowym adresem: gorydlaciebie.pl/sklep/

Usługi – dostępne w Portalu usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w tym między innymi usługi informacyjne i usługi reklamowe

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Materiały –  teksty, zdjęcia, materiały video, materiały multimedialne, mapy, grafiki, itp. stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz wykresy, bazy danych, itp.

Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie odpowiedniej umowy

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, a w szczególności dokonująca zakupów..

Towary – wszelkie materialne rzeczy ruchome lub treści cyfrowe oferowane do sprzedaży w Sklepie

Pliki cookies  jest to mały fragment tekstu (informacja), który serwer zapisuje na komputerze Użytkownika i może ją odczytać w trakcie ponownego połączenia się komputera z serwerem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest udostępniany Użytkownikom przez podmiot:
  „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tuchowskiej 106, 30-698 Kraków, NIP 679-101-21-77, REGON 350128460, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem www. gorydlaciebie.pl
 3. W przypadku połączenia się Użytkownika do stron internetowych innych podmiotów poprzez Portal, obowiązują zasady i regulaminy określone przez te podmioty, a Usługodawca nie jest wtedy stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie Portalu [https://gorydlaciebie.pl/regulaminy/] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 

 1. Użytkownik Portalu może korzystać z Serwisów i Usług, w szczególności:
 2. zapoznawać się z Materiałami zamieszczonymi w Serwisach dotyczącymi propozycji aktywności w górach w kategoriach: turystyka piesza, rowery, narty, skitury, ferraty wraz z informacjami dodatkowymi, takimi jak: dojazd, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, ekwipunek, pogoda, ciekawostki o regionie, mapy i przewodniki i inne. Podstawowym zadaniem Portalu jest zebranie w jednym miejscu kompletu informacji niezbędnych do samodzielnego zaplanowania i bezpiecznego zrealizowania własnej wyprawy. Umieszczane materiały: zdjęcia, filmy i rysunki pochodzą z prywatnych źródeł autorów, wszystkie materiały są opracowaniami autorskimi.
 3. zapoznać się z relacjami aktywności górskiej w formie bloga
 4. udostępniać Materiały w celu ich publikacji w Portalu. Użytkownik udostępniający Materiały w Portalu musi posiadać do nich prawa autorskie przysługujące mu jako twórcy.
 5. korzystać z wyszukiwarek, map, itp.
 6. korzystać z Serwisów społecznościowych
 7. korzystać z prowadzonej przez Portal sprzedaży towarów
 8. Od chwili połączenia się ze stroną Portalu poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu gorydlaciebie.pl w przeglądarce internetowej lub skorzystania z przekierowania do stron Portalu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług informacyjnych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem treści reklamowych na zasadach ustalanych indywidualnie.
 10. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem należy przesyłać na adres: kontakt@gorydlaciebie.pl

 

WARUNKI TECHNICZNE 

Do korzystania z Usług Portalu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet (możliwość wyświetlania stron www) oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej. Zalecaną przeglądarką jest Internet Firefox 20.0  lub wyższa wersja, Explorer 8.0 lub wyższa wersja, Opera 16.0  lub wyższa wersja lub inna porównywalna technicznie i funkcjonalnie przeglądarka.

 

ZASADY SPRZEDAŻY NA PORTALU

 1. Zasady prowadzenia sprzedaży na Portalu opisuje szczegółowo REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

 1. Portal oraz Materiały w nim publikowane, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności w :
 • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 1. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów , w tym umów licencyjnych.
 2. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych indywidualnie.
 3. Użytkownik udostępniający lub zamieszczający Materiały w Portalu oświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, aby Materiały mogły być zamieszczone w Portalu i nie spowoduje to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 4. Użytkownik może korzystać z Materiałów (utworów, baz danych) zamieszczonych w Portalu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Użytkownik korzystający z Materiałów udostępnionych w Portalu nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje żadnej licencji do tych Materiałów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zbiera dane związane z korzystaniem Użytkowników z Usług Portalu w zakresie niezbędnym do ich świadczenia oraz informacje o aktywności Użytkowników Portalu.
 2. W zakresie korzystania z Portalu, dane osobowe Użytkowników (w tym adresy IP, pliki cookies, itp.) są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisach, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem
 • obsługi zakupów w Portalu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami RODO i prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Nr , poz. ). Administrator przeprowadza analizę ryzyka oraz podejmuje wszelkie inne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, zgodnie z wymogami prawa.
 2. Osoby, których dane osobowe dotyczą posiadają następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych – prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w szczególnych przypadkach (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania danych osobowe jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO)
 • Prawo do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)
 1. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownika) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Portal używa “cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Portalu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Portalu przez Użytkowników.
 2. W ramach realizacji Usług, dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym (na podstawie umowy powierzenia danych osobowych) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji obsługi Użytkownika (usługi księgowe, hostingowe, kurierskie, itp.).
 3. Dane są przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (art. 5 RODO).
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie elektronicznej na adres kontakt@gorydlaciebie.pl, lub listem poleconym na adres „e-Trinus” Jerzy Macioł Tuchowska 106, 30-698 Kraków.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownikowi korzystającemu z Usług Portalu zabrania się naruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik udostępniający lub zamieszczający na Portalu Materiały ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 4. Użytkownikowi zakazane jest zamieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji uzyskanych poprzez Portal, w szczególności za konsekwencje podjętych na tej podstawie działań w zakresie aktywności outdoorowej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez

Użytkownika, które spowodowane są ogólnie występującymi w sieci Internet zagrożeniami.

 

REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w kwestiach związanych ze świadczonymi przez Portal Usługami.
 2. Sprzedawane Towary podlegają rękojmi czyli obligatoryjnej odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady fizyczne oraz prawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.
 3. Reklamacje można składać w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@gorydlaciebie.pl, lub listem poleconym na adres „e-Trinus” Jerzy Macioł Tuchowska 106, 30-698 Kraków.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Klient ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, między in­ny­mi:
 7. zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej Umowy Sprzedaży
 8. sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy lokalnego rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów

Klient mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr , która słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru.

Dodatkowe in­for­ma­cje na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń znajdują się na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin może być przez Usługodawcę modyfikowany. Informacja o każdej zmianie w Regulaminie jest zamieszczana na stronie Portalu.
 3. Użytkownik korzystając z Portalu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.

 

plik archiwalny z 12.03.2019. (pdf)