REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
“Góry dla Ciebie”

Tekst jednolity z dnia 09-11-2020

 

DEFINICJE 

Portal – Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest to serwis informacyjny zawierający różnorodne funkcje internetowe, dostępny za pośrednictwem sieci Internet w domenie internetowej www.gorydlaciebie.pl, który jest własnością „e-Trinus” Jerzy Macioł.

Konsument – (zgodnie z Art.221 kc) – Klient będący osobą fizyczną korzystający ze Sklepu, a w szczególności dokonujących zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Przedsiębiorca  – (zgodnie z Art.431 kc) – osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1 kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sklep – prowadzony przez „e-Trinus” Jerzy Macioł sklep internetowy, dostępny pod internetowym adresem: gorydlaciebie.pl/sklep/

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, a w szczególności dokonująca zakupów.

Sprzedawca podmiot „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tuchowskiej 106 ; 30-698 Kraków.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 2.4).

Umowa sprzedaży – umowa cywilno-prawna na mocy, której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Umowa zawarta na odległość zwana dalej Umową oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Towary – wszelkie materialne rzeczy ruchome lub treści cyfrowe oferowane do sprzedaży w Sklepie

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży.

Konto – dostępny po zalogowaniu w Sklepie fragment danych dotyczący Klienta (dane podane przez Klienta oraz informacje o jego zamówieniach).

Koszyk – funkcjonalność oprogramowania dostępna na stronie Sklepu służąca do składania Zamówień.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Internetowy Góry dla Ciebie wraz ze Sklepem jest udostępniany Użytkownikom przez podmiot:
  „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tuchowskiej 106, 30-698 Kraków, NIP 679-101-21-77, REGON 350128460, zwany dalej Sprzedawcą
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www. gorydlaciebie.pl/sklep/
 3. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie Portalu [https://gorydlaciebie.pl/regulaminy/] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usług Sklepu konieczne jest:
 • posiadanie dostępu do sieci Internet (możliwość wyświetlania stron www)
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej. Zalecaną przeglądarką jest Internet Firefox 30.0 lub wyższa wersja, Explorer 8.0 lub wyższa wersja, Opera 16.0  lub wyższa wersja lub inna porównywalna technicznie i funkcjonalnie przeglądarka.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies

 

 INFORMACJE PODSTAWOWE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Za pośrednictwem sieci Internet Sklep świadczy następujące usługi:
 • Informuje o swojej ofercie handlowej
 • Umożliwia zakup Towarów oferowanych w Sklepie
 • Udostępnia możliwość zamieszczania opinii o Towarach
 • Umożliwia subskrypcję newslettera tematycznie związanego z Portalem i Sklepem
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W celu złożenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się na stronach Sklepu. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie darmowe.
 6. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć (usunąć Konto) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w rozdziale REKLAMACJE pkt.3
 7. Wszelkie działania Sklepu oraz Portalu prowadzone są zgodnie z REGULAMINEM I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI PORTALU Góry dla Ciebie

 

ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki, dostawy.
 3. Ceny poszczególnych Towarów są widoczne w momencie dodawania Towaru do Koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień Klient dokonuje ewentualnego wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w ofercie Sklepu, zarówno w zakresie cen Towarów, jak i w wysokości kosztów wysyłki, dostawy.
 6. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient musi wykonać następujące czynności:
 • wybrać Towar, który ma być przedmiotem Zamówienia i przenieść go do Koszyka (kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”),
 • potwierdzić dane dotyczące zamawianego Towaru przez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”,
 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy,
 • na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych zostanie wystawiona faktura (w przypadku firmy należy podać nazwę firmy i NIP),
 • dokonać wyboru (jeżeli jest taka możliwość) formy dostawy i formy płatności,
 • potwierdzić zapoznanie się i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz po sprawdzeniu warunków zamówienia potwierdzić jego złożenie naciskając przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące metod dostawy oraz akceptowalnych form płatności powiązanych z poszczególnymi Towarami znajdują się na stronach Sklepu (poszczególnych Towarów).

 

REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 2. Wszystkie Umowy zawarte poprzez Sklep są umowami sprzedaży zawartymi na odległość.
 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 60 minut. Jeśli przez ponad 60 minut Klient nie dokona płatności za złożone zamówienie, zostanie ono anulowane. O fakcie anulacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony e-mailem.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji.
 5. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony Towar wyłącznie za pośrednictwem operatora systemu płatności: Przelewy24.
 6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę wystawioną na podstawie danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania (zakładania konta). Dokument w formie elektronicznej jest dostarczany na wskazany w procesie zamawiania adres e-mail.
 7. Zamówione towary dostarczane są Klientowi zgodnie z wybranymi przez niego w zamówieniu dopuszczalnymi dla danego Towaru warunkami.
 8. Towary cyfrowe po potwierdzeniu dokonania zapłaty ceny przez Klienta, są mu udostępniane przez Sprzedawcę do pobrania na warunkach określonych w Sklepie dla danego Towaru (czas dostępu do pobrania i limit ilości pobrań). Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zakupionego pliku.
 9. Sklep w chwili dostawy dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania Towarów lub kontroli nad nimi na Klienta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.
 10. W przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całości przesyłki jest najdłuższy podany termin dla jednego z zamówionych Towarów.
 12. Dostawa Towarów, oprócz Towarów cyfrowych, odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia pod warunkiem, że towary znajdujące się na zamówieniu nie zostały już przygotowane do wysyłki lub w przypadku treści cyfrowych wysłane lub udostępnione do pobrania.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gorydlaciebie.pl na formularzu dostępnym tutaj lub w formie innego jednoznacznego oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJE

 1. Klientowi / Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w kwestiach związanych z działalnością Sklepu.
 2. Sprzedawane towary podlegają rękojmi czyli obligatoryjnej odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady fizyczne oraz prawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.
 3. Reklamacje można składać w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@gorydlaciebie.pl, lub listem poleconym na adres „e-Trinus” Jerzy Macioł Tuchowska 106, 30-698 Kraków.
 4. W przypadku braku paragonu fiskalnego lub faktury VAT, podstawą do ewentualnych roszczeń jest potwierdzenie zawarcia umowy (informacja otrzymana e-mailem ze Sklepu).
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 7. Klient ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, między in­ny­mi:
 • zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej Umowy Sprzedaży
 • sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy lokalnego rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów
 1. Klient mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem https://ec.europa.eu/consumers/odr , która słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru.
 2. Dodatkowe in­for­ma­cje na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń znajdują się na stro­nie in­ter­ne­to­wej https://www.uokik.gov.pl.

LICENCJE NA TOWARY CYFROWE

 1. Publikacje cyfrowe Wydawnictwa COMPASS Sp. z o.o. sp. k. – Roman Trzmielewski, Dorota Trzmielewska

Kupującemu “publikacje cyfrowe” (mapy, mapy do telefonów komórkowych, przewodniki, itp. w formie plików cyfrowych) firma Compass udziela licencji na wykorzystywanie pliku z wybraną publikacją we własnym zakresie, oraz wykonanie jednej kopii na nośniku CD, w celach archiwizacyjnych. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie tych plików, w szczególności: wielokrotne wykonywanie kopii plików i dalsze ich rozpowszechnianie, publikowanie pliku (z całością lub fragmentami publikacji) w Internecie lub innych mediach oraz umieszczanie pliku w jakiejkolwiek bazie danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Portalu.
 2. Informacje o Towarach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 5. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. Niniejszy Regulamin może być przez Sprzedawcę modyfikowany. Informacja o każdej zmianie w Regulaminie jest zamieszczana na stronie Portalu.
 7. Zmiana w Regulaminie nie będzie mieć́ wpływu na warunki i realizację zamówień złożonych przed tą zmianą.
 8. Klient korzystając ze Sklepu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.