Regulamin publikacji reklam

w portalu „Góry dla Ciebie”

Tekst jednolity z dnia 01-02-2021

 

Definicje

 1. Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest udostępniany Użytkownikom przez podmiot:
  „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tuchowskiej 106, 30-698 Kraków, NIP 679-101-21-77, REGON 350128460, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Publikacja reklamy jest to wyświetlenie materiału reklamowego na stronach Portalu gorydlaciebie.pl w określonym okresie czasu i miejscu.
 3. Reklamodawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zleca Usługodawcy Publikację reklamy.
 4. Podstawą do złożenia przez Reklamodawcę Zamówienia jest Oferta, czyli wizualizacja poszczególnych form reklamy z podanymi jej parametrami technicznymi i sposobem publikacji oraz cenami w zależności od okresu (terminu i czasu) publikacji. Bieżąca Oferta jest dostępne pod adresem https://gorydlaciebie.pl/oferta-reklamowa/ Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Oferty w dowolnym momencie.
 5. Przy realizacji umowy Publikacji reklamy decydują warunki zawarte w Ofercie obowiązującej w dacie złożenia Zamówienia.

 

Zamówienie

 1. Reklamodawca dokonuje Zamówienia pisemnie, e-mailem lub poprzez Formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://gorydlaciebie.pl/kontakt/ Zamówienie musi zawierać rodzaj i okres Publikacji zgodny z bieżącą Ofertą oraz treść (pola tekstowe, materiały multimedialne) wskazane dla danej formy Publikacji.
 2. Istnieje możliwość wskazania przez Reklamodawcę dodatkowych parametrów, których realizacja i ewentualna cena zostaną potwierdzone (w całości, częściowo lub w ogóle) w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Usługodawca dopuszcza złożenie zamówienia na reklamę odbiegającą od przedstawionej w Ofercie. Wymaga ona indywidualnej analizy wykonalności i kalkulacji warunków realizacji. Zamówienia indywidualne można składać e-mailem na adres korespondencyjny kontakt@gorydlaciebie.pl
 4. Reklamodawca podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia.
 5. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Regulaminie portalu w rozdziale „Polityka prywatności”.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca wysyła Potwierdzenie zamówienia (na adres e-mail podany przez Reklamodawcę w zamówieniu) zawierające informacje dotyczące Publikacji reklamy (w tym ewentualnych uwag dotyczących treści lub jakości dostarczonych materiałów) oraz numer konta bankowego, na które należy dokonać płatności. Z chwilą otrzymania przez Reklamodawcę powyższej wiadomości, zostaje zawarta umowa między Reklamodawcą, a Usługodawcą.
 7. Pełnej płatności za Publikację reklamy należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu zamówienia nie później niż na 3 dni robocze przed jej planowana Publikacją, w przeciwnym razie rozpoczęcie realizacji Publikacji będzie odroczone do momentu płatności. Czas zakończenia Publikacji pozostaje bez zmian.

 

Realizacja Publikacji

 1. Ze względu na prawo Reklamodawcy do odstąpienia od umowy, data rozpoczęcia Publikacji reklamy musi być co najmniej o 14 dni późniejsza od daty zawarcia umowy (chyba, że Reklamodawca zrezygnuje z przysługującego mu prawa).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub wstrzymania Publikacji reklam:
 • które mogą negatywnie wpłynąć na charakter serwisu
 • które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek lub renomę Portalu
 • niezgodnych z prawem, a w szczególności naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności
 • których treść lub forma uznana zostanie za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników
 • których treść jest sprzeczna z linią programową lub interesem Usługodawcy
 1. O odmowie lub wstrzymaniu Publikacji Usługodawca każdorazowo poinformuje Reklamodawcę na adres e-mail podany przez Reklamodawcę.
 2. Reklamodawcy przysługuje prawo do rezygnacji z Publikacji reklamy (całości lub części):
 • do 6 dni roboczych przed datą publikacji – Reklamodawca otrzyma zwrot wpłaconej za Publikację kwoty pomniejszoną o 10% jej wartości (koszty obsługi rezygnacji)
 • w okresie od 6 dni roboczych do dnia Publikacji – Reklamodawca otrzyma zwrot wpłaconej za Publikację kwoty pomniejszoną o 30% jej wartości (koszty obsługi rezygnacji)
 • w trakcie Publikacji – Reklamodawca otrzyma zwrot wpłaconej za Publikację kwoty pomniejszoną o 40% jej wartości (koszty obsługi rezygnacji)
 1. Reklamodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian treści reklamy (całości lub części):
 • do 3 dni roboczych przed datą publikacji – bezpłatnie
 • od 3 dni roboczych przed datą publikacji oraz w trakcie jej trwania – po wniesieniu opłaty w wysokości 50,- PLN
 1. Odwołanie Publikacji jak i zmiana treści reklamy wymagają każdorazowo formy pisemnej ( wiadomości e-mailowej).
 2. Niedostarczenie przez Reklamodawcę wymaganych materiałów reklamowych (wskazanych w Potwierdzeniu zamówienia) do 3 dni roboczych przed jej Publikacją jest równoznaczne z rezygnacją z całości lub części zamówienia na warunkach opisanych powyżej.
 3. Jeżeli Publikacja nie została w pełni zrealizowana w okresie wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, czas jej Publikacji jest odpowiednio wydłużony (nie dotyczy to przypadków wynikających z przyczyn leżących po stronie Reklamodawcy).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “materiał sponsorowany”, “sponsor”, “link sponsorowany” “przy współpracy z…” lub równoznacznymi.

 

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia reklamy Usługodawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z naruszeniem prawa przez zamieszczenie danej reklamy bądź z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
 2. Reklamodawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi prawami, w tym w szczególności prawami autorskimi bądź licencjami do posługiwania się materiałami reklamowymi zleconymi do emisji oraz zawartymi w tych materiałach informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej.
 3. Reklamodawca oświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, aby informacje zawarte w zleconej reklamie mogły być zamieszczone w Portalu i nie spowoduje to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść reklamy nie narusza obowiązujących przepisów, ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie Z tytułu powstałej w ten sposób szkody, Reklamodawca może dochodzić się od Usługodawcy odszkodowania, które nie może przekroczyć wartości Publikacji danego zamówienia.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Publikacji, Reklamodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia Publikacji lub jej części, określonej w Potwierdzeniu zamówienia. Po upływie tego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, a Publikację uznaje się za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie z umową (Potwierdzeniem zamówienia).
 2. Szczegóły dotyczące zasad reklamacji znajdują się w Regulaminie portalu w rozdziale „Reklamacje”.

 

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Portalu.
 2. Wszelkie pozostałe zasady użytkowania i współpracy z Usługodawcą znajdują się w Regulaminie Portalu Internetowego Góry dla Ciebie dostępnym pod adresem https://gorydlaciebie.pl/regulaminy/i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamodawca w rozumieniu powyższego Regulaminu jest traktowany odpowiednio jako Użytkownik, Klient lub Partner, a Publikacja reklamy jako Towar.
 4. Niniejszy Regulamin może być przez Usługodawcę modyfikowany. Informacja o każdej zmianie w Regulaminie jest zamieszczana na stronie Portalu.
 5. Użytkownik korzystając z Portalu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.