REGULAMIN

REGULAMIN

PORTALU INTERNETOWEGO
Góry dla Ciebie

Tekst jednolity z dnia 11-05-2017

plik w formacie pdf.              

 DEFINICJE

Portal, Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest to serwis informacyjny zawierający różnorodne funkcje internetowe, dostępny za pośrednictwem sieci Internet w domenie internetowej www.gorydlaciebie.pl , który jest własnością „e-Trinus” Jerzy Macioł.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu

Usługodawca, Sprzedawca – podmiot „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie

Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu serwisy internetowe udostępnione Użytkownikom w domenie www.gorydlaciebie.pl  oraz w poszczególnych subdomenach

Usługi – dostępne w Portalu usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w tym między innymi usługi informacyjne i usługi reklamowe

Materiały –  teksty, zdjęcia, materiały video, materiały multimedialne, mapy, grafiki, itp. stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz wykresy, bazy danych, itp.

Partner – każdy podmiot współpracujący z Portalem na podstawie odpowiedniej umowy

Klient – podmiot dokonujący zakupu Towaru na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jego własności.

Towar – przedmiot oferowany przez Portal do sprzedaży, który może być przedmiotem umowy sprzedaży

cookies  jest to mały fragment tekstu (informacja), który serwer zapisuje na komputerze Użytkownika i może ją odczytać w trakcie ponownego połączenia się komputera z serwerem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Portal Internetowy Góry dla Ciebie jest udostępniany Użytkownikom przez podmiot:

 1. „e-Trinus” Jerzy Macioł z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tuchowskiej 106, 30-698 Kraków, NIP 679-152-19-73, REGON 350128460, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego dostępnego pod adresem www. gorydlaciebie.pl
 3. W przypadku połączenia się Użytkownika do stron internetowych innych podmiotów poprzez Portal, obowiązują zasady i regulaminy określone przez te podmioty, a Usługodawca nie jest wtedy stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usług Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie Portalu [https://gorydlaciebie.pl/regulaminy/] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 Użytkownik Portalu może korzystać z Serwisów i Usług, w szczególności:

 1. zapoznawać się z Materiałami zamieszczonymi w Serwisach dotyczącymi propozycji aktywności w górach w kategoriach: turystyka piesza, rowery, narty, skitury, ferraty wraz z informacjami dodatkowymi, takimi jak: dojazd, bezpieczeństwo, ubezpieczenie, ekwipunek, pogoda, ciekawostki o regionie, mapy i przewodniki i inne. Podstawowym zadaniem Portalu jest zebranie w jednym miejscu kompletu informacji niezbędnych do samodzielnego zaplanowania i bezpiecznego zrealizowania własnej wyprawy. Umieszczane materiały: zdjęcia, filmy i rysunki pochodzą z prywatnych źródeł autorów, wszystkie materiały są opracowaniami autorskimi.
 2. zapoznać się z relacjami aktywności górskiej w formie bloga
 3. udostępniać Materiały w celu ich publikacji w Portalu. Użytkownik udostępniający Materiały w Portalu musi posiadać do nich prawa autorskie przysługujące mu jako twórcy.
 4. korzystać z wyszukiwarek, map, itp.
 5. korzystać z Serwisów społecznościowych
 6. korzystać z prowadzonej przez Portal sprzedaży towarów
 7. Od chwili połączenia się ze stroną Portalu poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu gorydlaciebie.pl w przeglądarce internetowej lub skorzystania z przekierowania do stron Portalu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług informacyjnych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem treści reklamowych na zasadach ustalanych indywidualnie.
 9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem należy przesyłać na adres: kontakt@gorydlaciebie.pl

WARUNKI TECHNICZNE

 Do korzystania z Usług Portalu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet (możliwość wyświetlania stron www) oraz posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej. Zalecaną przeglądarką jest Internet Firefox 20.0  lub wyższa wersja, Explorer 8.0 lub wyższa wersja, Opera 16.0  lub wyższa wersja lub inna porównywalna technicznie i funkcjonalnie przeglądarka.

ZASADY SPRZEDAŻY NA PORTALU

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sprzedaży są nowe i nieużywane.
 2. Ceny towarów podane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zawierają VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki, które podane są w ofercie oddzielnie (ceny brutto podane w PLN).
 3. Oferowane towary są prezentowane na stronie Portalu w formie zdjęć i opisu.
 4. Jedyną dopuszczalną formą płatności jest przelew bankowy.
 5. Klient, chcąc dokonać zakupu, musi wypełnić i przesłać zamieszczony pod ofertą Formularz Zamówienia
 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza warunki handlowe (w tym koszt dostawy), wskazuje konto bankowe, na które należy dokonać płatności i przyjmuje Zamówienie do realizacji, informując, że wysyłka towaru nastąpi po wpłynięciu zapłaty na wskazane konto. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem fir­my ku­rier­skiej lub Poczty Polskiej zgodnie z potwierdzeniem Zamówienia.
 8. Orientacyjny czas dostawy wynosi dwa dni robocze licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 9. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-maila podanego pod adresem https://gorydlaciebie.pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numer wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.
 10. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gorydlaciebie.pl .
 11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy na własny koszt. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 Portal oraz Materiały w nim publikowane, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności w :

 • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 1. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów , w tym umów licencyjnych.
 2. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych indywidualnie.
 3. Użytkownik udostępniający lub zamieszczający Materiały w Portalu oświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, aby Materiały mogły być zamieszczone w Portalu i nie spowoduje to naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
 4. Użytkownik może korzystać z Materiałów (utworów, baz danych) zamieszczonych w Portalu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 5. Użytkownik korzystający z Materiałów udostępnionych w Portalu nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje żadnej licencji do tych Materiałów.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzystając z niektórych Usług Portalu może podać dobrowolnie swoje dane osobowe, co może być niezbędne do świadczenia danej Usługi.
 2. Portal jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Portal nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Portal zobowiązuje się do zachowania prywatności odbiorców i ochrony ich danych osobowych. Jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez odbiorców i zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawa wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownika) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Portal używa “cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Portalu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Portalu przez Użytkowników.
 5. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownikowi korzystającemu z Usług Portalu zabrania się naruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik udostępniający lub zamieszczający na Portalu Materiały ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 4. Użytkownikowi zakazane jest zamieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji uzyskanych poprzez Portal, w szczególności za konsekwencje podjętych na tej podstawie działań w zakresie aktywności outdoorowej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez

Użytkownika, które spowodowane są ogólnie występującymi w sieci Internet zagrożeniami.

REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w kwestiach związanych ze świadczonymi przez Portal Usługami.
 2. Sprzedawane towary podlegają rękojmi czyli obligatoryjnej odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta za wady fizyczne oraz prawne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem Cywilnym.
 3. Reklamacje można składać w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@gorydlaciebie.pl, lub listem poleconym na adres „e-Trinus” Jerzy Macioł Tuchowska 106, 30-698 Kraków.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Klient ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, między in­ny­mi:
 7. zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej Umowy Sprzedaży
 8. sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy lokalnego rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów

Klient mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr , która słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru.

Dodatkowe in­for­ma­cje na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń znajdują się na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Portalu.

 1. Niniejszy Regulamin może być przez Usługodawcę modyfikowany. Informacja o każdej zmianie w Regulaminie jest zamieszczana na stronie Portalu.
 2. Użytkownik korzystając z Portalu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.